Tư vấn môi trường

Đánh giá tác động môi trường cấp Bộ/Sở Kế hoạch bảo vệ môi trường Đề án bảo vệ môi trường đơn giản/chi tiết Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ Giấy phép đấu nối, giấy phép xả thải Sổ chủ nguồn thải Báo cáo quản lý chất thải nguy hại Hồ sơ…

Thiết kế – thi công – lắp đặt

Hệ thống xử lý nước thải (in phun,dệt nhuộm,thực phẩm,y tế,nước thải sinh hoạt,nước cấp,nước tinh khiết…) Hệ thống xử lý khí thải ( nồi hơi,hấp thụ hơi dung môi phun sơn,bụi,độ rung,tiếng ồn … ) Thu gom xử lý chất thải rắn. chất thải nguy hại,thu mua phế liệu công nghiệp các loại ……