Tư vấn môi trường

 • Đánh giá tác động môi trường cấp Bộ/Sở
 • Kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Đề án bảo vệ môi trường đơn giản/chi tiết
 • Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ
 • Giấy phép đấu nối, giấy phép xả thải
 • Sổ chủ nguồn thải
 • Báo cáo quản lý chất thải nguy hại
 • Hồ sơ an toàn vệ sinh lao động
 • Hồ sơ ứng phó sự cố hóa chất
 • Hoàn thành ĐTM,hoàn thành đề án bảo vệ môi trường
 • Giấy phép khai thác nước ngầm
 • Giấy phép thăm dò nước dưới đất
 • Tư vấn, vận hành hệ thống xử lý nước thải – khí thải ( đảm bảo chất lượng đầu ra đạt tiêu chuẩn môi trường )
 • Cung cấp thiết bị và vật liệu xử lý môi trường.